دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز كلاس 412
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  محمدرضا آرانی 19.89 1 1
2
 مسیح نصیری
19.21 2 5
3  نوید رضائی 19.04 3 6
4  آرمان بحر کاظمی 18.71 4 10
5  شاهین ملازینلی 18.27 5 13
6  مهرداد سلیمانی 18.06 6 18
 
     
 
     
تصاويردانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت