دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند

دانش آموزان ممتاز كلاس 312

دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  امیرمحمد اسدپور 19.88 1 1
2
 محمدامین باقری
19.71 2 5
3  محسن صادقی 19.54 3 7
4  عرفان زیاد 19.52 4 8
5  احمدرضا آئینه 19.52 4 8
6  علی امیری 19.39 5 15
 
 
تصاويردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت