دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند

دانش آموزان ممتاز کلاس 1212

دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  امیرحسین سلیمانی 19.82 1 4
2
 علی مومن
19.69 2 8
3  آرمان نوروزی 19.69 2 8
4  سپهر ذبیحی  19.35 3 19
5  علی شادالویی 19.35 3 19
6  علی سلگی 19.34 4 20
7  علی اسمعیلی نودهی 19.24 5 25
8  سیدمحمد میرمحمد میگونی 19.11 6 30
 
 
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت