دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 312
 
 
     
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت