دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
کلاس 222
 

        دانش آموزان ممتاز كلاس 222 در امتحانات نويت اول سال تحصيلي 92-1391


 رتبه
نام ونام خانوادگی
 1 بهرام امانی
 2 سیدحسین حقیقی
 3 داریوش معماری
4
امیرحسین فضلعلی
5
مهرداد سعیدی

 
     
 
     
کلاس 221
 

        دانش آموزان ممتاز كلاس 221 در امتحانات نويت اول سال تحصيلي 92-1391


 رتبه
نام ونام خانوادگی
 1 سجاد جوزق کار
 2 کیارش صنیعی
 3 میلاد سمیعی
4 محمدرضا ضایی
5
امیرحسین قدمی
 
     
 
     
221
 
 
     
 
     
كلاس 222
 
 
     
 
نقشه سایت