دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  HTML
ردیف
درس
پایه
رشته
تاریخ امتحان
 
 1 ریاضی (2) صفحه1 - صفحه2
دوم
ریاضی
91/3/16
 
 2 ریاضی (2) صفحه1 - صفحه2
دوم
تجربی
91/3/16
 
 3 هندسه (1)
دوم
ریاضی
91/3/27
 
 4 آمارومدلسازی
دوم
ریاضی
91/3/22
 
 
 
     
نقشه سایت